İnşaat Bütün Riskler Sigortası Klozları

Kloz 001 - Grev – Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Terör

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca üzerinde anlaşmaya varılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın; grev-lokavt, kargaşalık, halk hareketleri sonucu sigortalı nesneler üzerinde doğrudan doğruya oluşacak kayıp ve zararları, aşağıda belirtilen Özel Şartlar ve istisna Hükümleri çerçevesinde kapsayacak şekilde genişletilmesi karlaştırılmıştır.işbu klozda yer alan grev-lokavt, kargaşalık, halk hareketleri rizikolarının tanımı, kapsamı ve gerçekleşme koşulları aşağıda belirtilmiştir:

1) Bir kimsenin başkaları ile birlikte, grev veya lokavt ile ilgili olsun veya olmasın ve aşağıda Özel Şartlar Madde. 2’ de yer alan eylemler kapsam ve niteliğinde olmayan, toplum huzurunu bozacak, kargaşalık ve ayaklanma gibi eylemler sonucu ortaya çıkacak kayıp ve zararlar,

2) Yasal olarak oluşturulmuş ve görevlendirilmiş kamu otoritesinin, yukarıda belirlenmiş toplum huzurunu bozmaya dönük eylem ve faaliyetleri bastırmak, önlemeye çalışmak veya oluşması beklenen kayıp ve zararları en az düzeye indirmek amacıyla girişimde bulunması sırasında ve uyguladığı inzibati tedbirler sonucu ortaya çıkan kayıp ve zararlar,

3) Grev-lokavt sırasında çalışanların kasıtlı olarak ve grevi desteklemek veya lokavtı kırmak amacıyla giriştikleri eylemler sonucu oluşan kayıp ve hasarlar ile,

4) Yasal olarak oluşturulmuş ve görevlendirilmiş kamu otoritesinin, yukarıda sayılan girişimleri önlemek ve veya oluşacak zararı en aza indirmek amacıyla uyguladığı inzibati tedbirler sonucu oluşacak kayıp ve zararlar,ek teminat kapsamına girerler.

Ancak:
1) Bu ek teminat klozu poliçenin genel ve özel şartlarına, sair teminat ve istisna hükümlerine mutlak olarak tabidir ve poliçede yer alan hasar ile ilgili düzenleme ve yollamaların tümü, aşağıda ayrıca belirlenmiş özel şartları ile birlikte ek teminat klozu kapsamında temin edilen rizikolar için de aynen geçerlidir.

2) Aşağıda düzenlenen Özel Şartlar sadece ek kloz teminatı açısından geçerli olup, diğer koşulların tümü, böyle bir zeyilname bulunmasa idi uygulanacağı gibi, poliçe genel ve özel şartlarına tabidir.

Özel Şartlar:
1) Aşağıda belirtilen hasarlar teminat kapsamına girmez:

a- Ek kloz teminatına giren bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici olarak iş durması, işin tatil edilmesi, gecikmeye veya değişikliğe uğraması nedenleriyle ortaya çıkan kayıp ve zararlar,

b- Yasal olarak görevlendirilmiş kamu otoritesi tarafından sürekli veya geçici olarak iş gereçlerinin müsadere edilmesi, işe veya yönetime el konulması nedeniyle ortaya çıkan kayıp ve zararlar,

c- işyeri taşınmazın herhangi bir veya daha fazla kimse tarafından hukuka aykırı biçimde sürekli veya geçici olarak işgal edilmesi sonucu ortaya çıkan kayıp ve zararlar,

d- Netice hasarları ve tanımına bakılmaksızın her türlü sorumluluk hasarları ile, Poliçenin maddi hasar limitini aşan ödemeler. Bununla birlikte, yukarıdaki b ve c maddelerinde yer alan hükümler sigortacının sigortalıya karşı kamu otoritesinin iş konusu nesneleri müsadere etmesi, iş veya yönetime süresiz olarak el koymasından önce veya sürekli müdahaleler arasında oluşan maddi hasarları ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

2) Aşağıdaki hallerin dolaylı veya dolaysız, doğrudan veya sonuç olarak neden olduğu kayıp ve hasarlar keza teminat dışında kalırlar:
a- Savaş, iç savaş, düşman işgali, yabancı düşman tarafından girişilen kötü niyetli hareketler, savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın savaş benzeri girişimler,

b- Yağmalama, kısmi veya topluca ayaklanmaya dönüşen halk hareketleri, askeri başkaldırma ve isyan, ihtilal, terörist hareketler (Terörizm teminatı verildiği için yazılmaması gerektiği düşünülmektedir), askeri gücün veya sair kamu erkinin yasa dışı kötüye kullanılması halleri,

c- Bir veya birden fazla kimsenin güç kullanarak hükümeti devirmek, fiili durum yaratmak amacıyla örgütlenmeleri, anarşi yaratarak terörist eylemlere girişmeleri. Bu istisna hükümlerinden hareketle, herhangi bir tazminat talebi veya davaya muhatap olmaları halinde sigortacıların, hasarın teminat kapsamına girmediği yolundaki savunmaları karşısında, aynı hasarın sigorta teminatı içinde olduğunu iddia eden sigortalılar, bu iddialarını ispat ile yükümlüdürler.

3) Sigortacı sigortalının en son bilinen adresine taahhütlü mektupla bildirimde bulunmak suretiyle, sigorta teminatını her zaman sona erdirebilir. Bu durumda sigortacı sigorta priminin, teminatın sona erdirildiği tarihten doğal bitim tarihine kadar olan süreyi karşılayan bölümünü sigorta ettirene iade etmekle yükümlüdür.

4) Bu zeyilname ile teminat altına alınmış ek rizikolar için saptanmış olan “her bir olay başına hesaplanacak tazminat limiti’ kesintisiz olarak 168 saatlik bir süre içinde meydana gelen hasarların birikimli tutarı kadardır.

Her halükarda, sigortacının poliçe süresi içinde sorumlu tutulabileceği azami tazminat tutarı, her bir olay başına ekli cetvelde belirtilmiş olan limitin 2 katından fazla olamaz.

Kloz 002 - Çapraz Sorumluluk Ek Teminatı

Poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla, işbu poliçenin 3. şahıs mali sorumluluk teminatı, aynı poliçenin “Sigortalılar” bölümünde ye alan özel ve hükmi şahısların herbirini, sanki bunlar adına müstakil bir sorumluluk poliçesi düzenlenmiş gibi 3. şahıslara ve birbirlerine karşı temin eder.

Ancak:
- Poliçenin 1. Bölümünde teminat altına alınmış veya alınabilecek kalemlerin, istisna kapsamında olsalar veya muafiyet altında kalsalar bile uğrayabilecekleri kayıp ve hasarlardan doğan sorumluluklar ile,

- işçi ve memurların işveren mali mesuliyet ve veya sosyal sigortalar teminatına sahip olsalar da, olmasalar da tutulacakları hastalıklar, ölümcül olsun veya olmasın geçirecekleri kaza ve yaralanmalar nedeniyle doğacak sorumluluklar, çapraz sorumluluk klozu teminatına girmezler.

Her halükarda çapraz sorumluluk klozu uyarınca sigortacının ödeyebileceği tazminatın azami birikimli tutarı, poliçede belirtilen, her bir olayda meydana gelebilecek hasar veya hasarlar dizisinin azami birikimli tazminat tutarını aşamaz.

Kloz 003 - Bakım devresi teminatı özel şartı

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli ek belgelerde yer alan hükümler aynen saklı kalmak ve inşaat vadesi bitimini takiben başlayacak olan ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla, bakım devresi teminatının; sadece poliçede belirtilen bakım süresi dahilinde, yüklenici ile işveren arasında imzalanmış olan sözleşmenin bakım şartlarıyla ilgili hükümlerin uygulanması amacıyla yapılan ziyaret ve çalışmalar sırasında sigortalı yükleniciler tarafından sigortalı varlıkları verilebilecek kayıp ve zararları da temin edecek şekilde genişletilmiştir.

Kloz 004 -Genişletilmiş Bakım Devresi Klozu

Bakım devresi teminatı, inşaatın tamamlanması veya geçici kabulün yapılması, yahut işverene teslim edilmesi veya işveren tarafından kullanılması ile başlayıp işveren tarafından kesin kabulün yapılması ile sona erer.

I.Teminatın Kapsamı

İnşaat Sigortası Genel Şartları (Bütün Riskler) hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Şartların A.3 maddesinin (f) bendi kapsamında tamamlanmış veya geçici kabulü yapılmış yahut işveren tarafından kullanılan inşaatta;

a) Müteahhidin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar ile,

b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde müteahhidin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziya ve hasarlar temin edilmiştir.

II.Ek Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Hal

Müteahhidin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri gereğince eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla bakım devresinde yaptığı çalışmalar sırasında üçüncü şahısların uğrayacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukuki sorumluluklar, ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

III.Teminat Dışında Kalan Haller

Sigortacı, bakım devresinde aşağıdaki haller sebebiyle meydana gelen zararlardan sorumlu değildir.

a) Bakım faaliyetinden kaynaklanmayan; yangın, infilak, dahili su, duman, kar ağırlığı, her türlü taşıt çarpması,

b) Her türlü doğal afetler,

c) Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler,

d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,

e) Sigortalı kıymetler dışında, sigortalı taraflara ait mevcut bina ve tesislere zarar gelmesi,

f) Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs.

İHTAR: Bu teminat ................... süre ile geçerli olup, poliçede yazlı bakım devresi süresi her ne olursa olsun inşaatın tamamlanması, geçici kabulün yapılması veya sigortalı kıymetin fiilen kullanıma alınması ile kendiliğinden başlar.

Kloz 005 - İş programı özel şartları

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli ek belgelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak kaydıyla, aşağıda belirtilen Özel Şartların Poliçeye eklenmesi kararlaştırılmıştır. Sigortalı tarafından yapı ve/veya montaj poliçesinin gereğince düzenlenebilmesi amacıyla sigortacıya yapılan her türlü yazılı bildirimler, verilen teknik bilgiler, iş ve iş akış tablo ve programları işbu poliçenin ve birbirlerinin tamamlayıcıları ve ayrılmaz parçalarıdır. Sigortacının sorumluluğu yukarıda yazılı bildirim ve programlarda belirlenen konu ve süreler ile sınırlıdır.

Bu nedenle sigortacı, iş programlarında meydana gelen sapma ve süre aşımlarını, her hangi bir hasar oluşmasından önce not ve kabul ettiğine dair yazılı onay vermiş olmadıkça, aynı nedenlerle ortaya çıkacak kayıp ve zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Kloz 006 - Fazla Mesai, Gece İşçiliği, Tatil Günlerinde Çalışma Ve Seri Taşıma Ek Giderleri Teminatı

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın, fazla mesai, gece işçiliği, resmi tatil günlerinde çalışma ve seri taşıma giderlerini de temin edecek şekilde genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır.

Ancak:
*Yukarıda sayılan bu ek giderler, poliçe ile verilen teminat kapsamına giren herhangi bir hasarla ilgili olarak ve bu hasarı en aza indirmek amacıyla yapılmış olmalıdır.

* Uçakla taşıma ek giderleri, işbu kloz teminatı kapsamına girmez. Hasar anında eksik sigorta yapıldığı anlaşılır ise tazminat gerçek sigorta değeri ile sigortalanan bedel arasındaki farka doğru orantılı olarak azaltılır.

Kloz 007 - Uçakla Taşıma Ek Giderleri Teminatı

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve taraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın, uçakla taşıma masraflarını da kapsayacak şekilde genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır.

Ancak bu tip ek giderlerin, işbu poliçe teminatı kapsamında olan kayıp ve zararlarla ilgili olarak yapılmış olması şartı aranacaktır.

Ayrıca, sigorta süresi içinde bu kloza göre uçakla taşıma masrafları olarak ödenecek azami tutar aşağıda gösterilen tazminat limitini aşamaz.

Kloz 008 - Deprem Bölgesindeki Yapılarla İlgili Yüklenim Garantisi Klozu

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, deprem nedeniyle sigortalı değerlerde oluşacak kayıp ve zararların, sigortalı yapılara ait proje, malzeme ve işçiliğin, yerel resmi düzenlemelerin deprem için öngördüğü şart ve standartlara uygun olarak yapıldığının ve hesaplamalarda da aynı kod ve standartların uygulandığının, sigorta ettiren tarafından önceden taahhüt ve ispat edilmesi koşuluyla tazmin edileceği, taraflarca kararlaştırılmıştır.

Kloz 013 - Şantiye Dışında Depolanan inşaat Malzemeleri Teminatı

Taraflar, poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla ve önceden kararlaştırılmış ek primin sigorta ettiren tarafından sigortacı’ ya ödenmesi koşuluyla poliçe teminatının, aşağıda belirlenen bölgeler içinde kalmak kaydıyla şantiye sahası dışında depolanan malzemeleri kapsayacağı yolunda anlaşmışlardır. Üreticinin toptancı ve perakendeci tüccarın işyeri ve teslimat yapan firmaların esas ve koltuk ambarlarında bulunan inşaat malzemeleri işbu ek teminat kapsamı dışındadır.

Ayrıca sigortacı, sigorta ettiren tarafından depo ve ambarlarda bulundurulan malzemeler ile ilgili genellikle kabul edilen hasar önleyici tedbirlerin savsaklandığı ve gerekli özenin gösterilmediğinin açıkça anlaşılması halinde, ortaya çıkacak kayıp ve zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Hasar önleyici tedbirler, özellikle aşağıda sayılan önlemleri içermelidir:

- inşaat malzemeleri, kapalı veya en az etrafı dışardan girişi engelleyecek biçimde çevrilmiş bekçili ve yangına karşı korunmalı, malzemenin niteliğine uygun yerlerde depolanmış olmalıdır.

- Ambarlardaki istifleme kümeleri birbirinden, ya yangına karşı dayanıklı duvarlarla ayrılmış veya aralarında en az 50 mt aralık bırakılarak yerleştirilmiş olmalıdır.

- İstifleme ve depolardaki yerleştirme, malzemeyi yağmur nedeniyle oluşacak su birikintilerinden veya en az 20 yılda birden daha kısa aralıklarla tekrarlayan sel ve su baskınlarından koruyacak şekilde yapılmalıdır.

- Yerleştirme kümelerinin belirli toplam değerleri aşmamasına dikkat edilmelidir.

Kloz 100 - Makine ve tesisat için tecrübe devresi teminatı

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla taraflar, teminat süresinin, tecrübe ve yükleme devresini içine alacak şekilde ancak, tecrübe devresi başlangıcından itibaren 4 haftalık süreyi aşmamak kaydıyla uzatılmasını kararlaştırmışlardır. Bu süre poliçe vade sonunu geçemez.

Bununla birlikte teminat ve sorumluluk tecrübe devresi sona eren veya kati teslimi yapılan ve/veya işletmeye alınan makine ve aksamı açısından sona erer. Bu durumda olmayan makineler ve aksam üzerinde tecrübe devresi sonuna kadar teminat devam eder.

Taraflar ayrıca tecrübe devresine tabi makine ve aksamı ile ilgili olarak poliçe şartlarına aşağıdaki düzenlemenin getirilmesini kararlaştırmışlardır : “Montaj hataları dışında kalan ve plan proje hataları, ayıplı malzeme, döküm ve kötü işçilik nedeniyle oluşan kayıp ve zararlar işbu poliçe teminat kapsamı dışındadır.” Kullanılmış ve ikinci el malzeme açısından işbu teminat geçersizdir.

Kloz 101 - Tünel Ve Galeri inşaatı Özel Şartları

Poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, taraflar sigortacının, aşağıda belirtilen hususlarla ilgili olarak sigorta ettirene.karşı bir tazminat yükümlülüğü bulunmadığını kararlaştırmışlardır:

- Gereklilikleri sadece inşaat sırasında ortaya çıksa bile, yumuşak kaya bölgelerinin harçla doldurulması ve/veya ek tedbirler,

- Plan ve projede yer alan en az hafriyat limitinin aşılması halinde, kazılan yerlerin doldurulması giderleri,

- Başlangıçta beklenen su miktarlarından fazla su çıksa bile, su giderme işlemleri için yapılan masraflar,

- Su tahliye sistemlerinin çökmesi sonucu ortaya çıkan, ancak yedek tesisat ve ekipmanla önlenebilmesi mümkün olan kayıp ve zararlar,

- Yerüstü ve/veya yeraltı sularının deşarjında kullanılacak ek araçlar ve yalıtım maddeleri için yapılan masraflar.

Kloz 102 - Yeraltı Kabloları, Boru Ve Diğer Donanmalara İlişkin Özel Koşullar

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, ve ancak,kazı işinin başlamasından önce sigortalı’nın, ilgili yetkililerle bağlantı kurarak, yeraltındaki mevcut kablo boru ve benzer donanımların yerlerini tam olarak saptaması ve bunların zarar görmelerini önlemek üzere gerekli önlemleri alması koşuluyla, bu tür kablo, boru ve diğer donanımlar üzerinde oluşacak kayıp ve zararların teminat kapsamında sayılacağı taraflarca kararlaştırılmıştır.

İlgili plan ve projelerinde yerleri belirlenmiş olan yeraltı donanımları üzerinde teminat kapsamına giren bir kayıp ve zararın oluşması halinde yapılacak tazminat ödemelerine (a) şıkkında belirlenen muafiyet limitleri uygulanır.

İlgili plan ve projelerinde belirtilmiş olan yerlerin dışına yerleştirilmiş bulunan yeraltı donanımları üzerinde tazmin edilebilir bir kayıp ve hasarın oluşması halinde ise, aşağıda (b) şıkkında gösterilen muafiyet limitleri uygulanır.

Her halde ödenecek tazminat, bu tür yeraltı kablo boru ve donanımlarının onarım masrafları ile sınırlı olup, her tür netice hasarları ya da cezai nitelikteki ödemeler teminat haricidir.

Kloz 103 - Ekinlere, Ormanlara Ve Her Türlü Dikili Kültür Bitkilerine Gelebilecek Kayıp Ve Zararlar

Taraflar işbu poliçede veya ekli zeyilnamelerde yazılı diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla; inşaat sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında, ekinlere, orman ara ve/veya dikili arazilerde yer alan her türlü bitkiye doğrudan veya dolaylı olarak gelebilecek kayıp ve zararlar ile bunların sonucunda oluşabilecek hukuki sorumluluklar için sigortacının sigorta ettirene her hangi bir tazminat ödemeyeceği hususunda anlaşmışlardır.

Kloz 104 - Baraj Ve Su Rezervuarlarına İlişkin Özel Şartlar

Poliçede veya ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla sigortacı’ nın aşağıda belirtilen hususlarla ilgili olarak sigorta ettirene her hangi bir tazminat ödemeyeceği taraflarca kararlaştırılmıştır:

- Gereklilikleri sadece inşaat sırasında ortaya çıksa bile, yumuşak kaya bölgelerinin harçla doldurulması ve/veya ek tedbirler,

- Başlangıçta beklenen su miktarlarından fazla su çıksa bile, su giderme işlemleri için yapılan masraflar,

- Su tahliye sistemlerinin çökmesi sonucu ortaya çıkan, ancak yedek tesisat ve ekipmanla önlenebilmesi mümkün olan kayıp ve zararlar,

- Yerüstü ve/veya yeraltı sularının deşarjında kullanılacak ek araçlar ve yalıtım maddeleri için yapılan masraflar,

- Toprağın yeterli derecede sıkıştırılmamasından kaynaklanan kayma ve çökmelerden dolayı oluşacak kayıp ve zararlar

- Kırık, çatlak ve sızıntılar

Kloz 106 - Bölümler halinde inşaat özel şartı

İşbu poliçenin diğer hükümleri saklı kalmak kayıt ve şartı ile, poliçede temin edilmiş inşaat (veya montaj) işinde yapılacak toprak dolgu, set, kesme, yarma, kademelendirme, hendek, kanal, ark, şev ve benzeri işlerin bitirilmemiş (kapatılmamış, işlenmemiş) uzunluğunun poliçede belirtilen limitler dahilinde kalması şarttır.

Bu limitlerin üzerindeki hasarlar için sigortacının sorumlu olmadığı hususunda taraflar mutabık kalmıştır

Kloz 107 - Şantiye Binaları Ve Malzeme Depoları Teminatı

Taraflar, işbu poliçede veya ekli zeyilnamelerde yazılı hükümlerin aynen geçerli kalması şartıyla, şantiye binaları ve malzeme depolarına yangın, sel, seylap nedeniyle dolaylı ve dolaysız olarak verilecek kayıp ve zararların söz konusu yapı ve tesislerin, en az 20 yıllık kayıtlara göre saptanmış olan en yüksek su seviyesinin üstündeki bir kotta kurulmuş olması ve depo ünitelerinin arasında en az 50 mt. Mesafe bulunması ya da özel yangın duvarları ile birbirinden ayrılmış olmaları kaydıyla teminata dahil olacağı hususunu karalaştırmışlardır.

Kloz 108 - İnşaat Makineleri, Tesisat Ve Ekipmanları Garanti Klozu

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, sel ve seylabın direkt veya dolaylı etkisiyle, sigortalı işlerle ilgili makinelere, tesisat ve ekipmanlara (geçici bina ve yapılar, kamplar, depolar ve bunların muhteviyatına gelecek kayıp ve zararların, söz konusu makine, tesisat ve Ekipmanların, işlerin bitimini izleyen dönemde veya varsa, iş durması sırasında depolandıkları yerin, son 20 yıllık verilere göre sel, seylap tehlikesinden uzak olması koşuluyla tazmin edileceği taraflarca kararlaştırılmıştır.

Kloz 109 - İnşaat Malzemeleri Garanti Klozu

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla taraflar, inşaat malzemelerine, sel veya seylap etkisi ile dolaylı ve dolaysız olarak gelecek kayıp ve zararlar ile sorumluluk hasarlarının, bu tür malzemelerin 3 günlük ihtiyacı karşılayacak miktarda olması ve bundan fazlasının 20 yıllık verilere göre sel bölgesi olmayan bir yerde depolanıyor olması şartıyla teminata dahil olacağını kararlaştırmışlardır.

Kloz 110 - Yağış, Sel Ve Seylap Riskleri İle İlgili Güvenlik Önlemlerine Ait Garanti Klozu

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla taraflar, sigortalı kıymetlerde, yağış, sel veya seylap sonucunda meydana gelecek kayıp ve zararların ancak, söz konusu projenin çizimi ve gerçekleştirilmesi sırasında gerekli emniyet önlemlerinin alınmış olması ön koşuluyla teminata dahil olacağını kararlaştırmışlardır.

Gerekli emniyet önlemlerinden kasıt, plan ve proje hazırlığı safhasında yapılan hesaplamalarda ve projenin uygulanması sırasında, sigortalı inşaat alanıyla ilgili olarak ve tüm sigorta süresini kapsamak üzere, 50 yıllık bir dönüşüm süresini dikkate alacak şekilde meteorolojik verilerden ve istatistiklerden yararlanılmış olmasıdır.

inşaat sahası içinde bulunan (ister kurumuş olsun, ister su taşısın) su yol ve yataklarındaki kum, ağaç gibi suyun akışını önleyecek engellerin, Sigortalı tarafından hemen giderilmemesi sonucu meydana gelecek kayıp ve zararlar tazmin edilmeyecektir.

Kloz 111 - Toprak Kayması Sonucu Enkaz Kaldırma Giderleri Teminatı

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla taraflar:

Toprak kayması sonucu ortaya çıkan ve yığılmaların altında kalan sigortalı malzemenin çıkarılması giderlerini aşan enkaz kaldırma giderleri ile

- Gerekli ve yeterli önlemlerin zamanında alınmamış olması nedeniyle eğimli arazide ve yamaçlarda kayan ve bozulan setlerin yeniden inşası giderlerinin Sigortacı’ nın tazminat sorumluluğuna girmeyeceği hususunda anlaşmışlardır.

Kloz 112 - Yangın Söndürme Araç-Gereçleri Ve Yangına Karşı Alınacak Güvenlik Önlemlerine İlişkin Özel koşullar

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla taraflarca, infilak ve/veya yangının dolaylı veya doğrudan etkisiyle meydana gelecek kayıp ve zararların, sigorta ettiren tarafından ancak aşağıda belirtilen önlemlerin alınmış olması koşuluyla teminata gireceği kararlaştırılmıştır.

1) İşlerin seyrine paralel olarak, her zaman yeterli sayıda ve nitelikte yangınla mücadele ekipmanı ve yangın söndürme ünitesi, gerekli yerlerde çalışır ve hazır halde bulundurulmalıdır.Tazyikli su hortum ve besleme üniteleri, işlerin devam etmekte olduğu en üst seviyeden bir önceki kota kadar çalışır vaziyette tesis edilmiş olmalı ve boruların ağzı geçici kapaklarla kapatılmış olmalıdır.

2) Hortum ve taşınabilir yangın söndürücülerinin bulunduğu dolaplar haftada en az iki kez olmak üzere, belli aralıklarla kontrol edilmelidir.

3) Yerel yangın yönetmeliklerine uygun olarak, yangın kompartımanları (odaları), kalıpların sökülmesini takip eden en kısa sürede tesis edilmelidir. Asansör boşluğu, servis kanalları ve diğer tüm boşluklar en kısa sürede ve mutlaka malzemenin gelişinden ve kalıp sökülmesini takip eden işlerin yapımının başlamasından önce geçici olarak kapatılmalıdır.

4) Atık malzeme bekletilmeden saha dışına alınmalıdır. İşlerin devam ettiği katlarda/alanlarda biriken yanıcı atıklar ise, her iş günü sonunda mutlaka temizlenmelidir.

5) Taşlama, kesme ve kaynaklama, Alev tabancası veya lehim / kaynak makinesi kullanımı Sıcak bitüm uygulaması gibi ve sadece bu işlerle sınırlı olmayan tüm “sıcak iş” erin mutlaka yetkili müteahhitler tarafından, izne ve bildirim esasına bağlı olarak yürütülmesi sağlanmalıdır. Isı çıkararak yanan ve alev/elektrik kullanımını gerektiren tüm işler yangınla mücadele konusunda eğitilmiş tam teçhizatlı en az bir işçinin gözetiminde uygulanmalıdır. Sıcak işlerin uygulandığı alan, işler bitirildikten veya ara verildikten bir saat sonra iyice kontrol edilmelidir.

6) İnşaat/montaj malzemesinin depolanmasının gerektirdiği durumlarda, her bir depo, tek bir ünite için aşağıda belirtilen limitleri aşmayacak şekilde alt depolama ünitelerine ayrılmalıdır. Her bir ünite bir diğerinden 50 m mesafede kurulmalı veya aralarında yangına dayanıklı duvarlar bulundurulmalıdır. Tüm alev alıcı/yanıcı malzeme, özellikle yanıcı sıvı ve gazlar, sözleşme konusu inşaat/montaj işlerinden ve sıcak işlerden uzak alanlarda depolanmalıdır.

7) Şantiyede bir güvenlik koordinatörü bulundurulmalıdır. Güvenilir bir yangın alarm sistemi ve mümkünse, en yakın itfaiye teşkilatına direkt bağlı bir uyarıcı hat çekilmelidir. Bir yangın önleme ve şantiye yangın operasyon planı yapılarak düzenli olarak güncelleştirilmelidir. Müteahhittin tüm elemanları yangınla mücadele konusunda eğitilmeli ve haftalık tatbikatlar yapılmalıdır. En yakın itfaiye teşkilatına inşaat/montaj sahası tanıtılmalı ve itfaiye girişleri her zaman ulaşım ve erişime açık tutulmalıdır.

8) Şantiye sahası çitle çevrili olmalı ve giriş-çıkışlar kontrol edilmelidir.

Kloz 113 - Yurt İçi Taşımalar Teminatı

Bu kloz ile, poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve sigorta ettiren tarafından üzerinde anlaşmaya varılmış ek bir primin sigortacı’ ya ödenmesi şartıyla, Poliçenin 1. kısmında yer alan maddi hasarlar teminatının, aşağıda belirtilen coğrafi sınırlamalar içinde hava ve su yollarında yapılan taşımalar hariç kalmak ve her bir taşımada en çok TL limit aşılmamak kaydıyla her türlü inşaat malzemesinin şantiye mahalline taşınması sırasında uğrayacakları kayıp ve hasarları kapsayacak şekilde genişletilmesi, taraflarca kararlaştırılmıştır

Kloz 114 - Seri hasarlar özel şartı

Poliçe ve ekli ekbelgelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, taraflar işbu kloz kapsamında aşağıda yazılı hususların teminata dahil olacağını kararlaştırmışlardır.

Aynı sebepten doğan ve inşaat bölümlerinde, makine ve aksamında bir seri kayıp ve hasara yol açan proje hatası (şayet ekbelge ile teminata dahil edilmişse) ayıplı ve bozuk malzeme ve işçilik hasarları, her bir hasarda muafiyet ayrı ayrı uygulanmak koşuluyla ve ancak aşağıda yazılı limitlere kadar tazminat konusu olabilecektir :

Aynı sebepten doğan ;
·   İlk iki hasarın %100’ü,
·   3.hasarın %80’i,
·   4.hasarın %60’ı,
·   5.hasarın %50’si
·   5’ten fazla oluşan hasarlar tazminat kapsamına girmeyecektir.

Kloz 115 - Kusurlu işçilik (dizayn hatası) özel şartı

İşbu poliçenin diğer hükümleri aynı kalmak kayıt ve şartı ile, poliçeye ilişik İnşaat Tüm Riskler Sigortası Genel Şartlarında yer alan “madde 3-d” silinecek ve “madde 3-e” aşağıdaki şekilde değiştirilecektir.

Madde 3-e : Kusurlu plan, kusurlu malzeme ve/veya kusurlu işçilik sebebiyle meydana gelecek ziya ye hasarların, telafisi (tamir, değiştirme, ıslah etme vb. yollarla) teminat haricidir. Ancak bu istisnai hüküm kusurlu plan, kusurlu malzeme ve/veya kusurlu işçilikten doğrudan etkilenen kısımların ikame ve tamir masrafları ile sınırlı olup, bu sebeplerle bu poliçe ile temin edilmiş diğer kıymetlerde meydana gelecek ziya ve hasarlar teminat dahilindedir.

Kloz 116 - Kısmi kabul ve işletmeye alınan işlerle ilgili özel şart

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli ek belgelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve sigorta ettiren tarafından üzerinde anlaşma sağlanmış belli bir ek primin sigortacıya ödenmesi şartıyla; teminatın, poliçede sigortalanmış iş kalemleri arasında teminat süresi içinde sigorta ettiren tarafından kısmi kabul ile üstlenilmiş olan veya işletmeye alınan inşaat bölümlerine gelecek kayıp ve zararları kapsayacak şekilde genişletilmesi taraflarca kararlaştırılmıştır.

Kloz 117 - İçme suyu, kanalizasyon veya boru döşeme özel şartı

Diğer özel ve genel hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu poliçe ile temin edilen inşaat/montaj işlerine dahil boru, kanal ve benzeri hatlarda; sel, su baskını dolayısıyla vaki olacak tamir ve teressübat temizlemesi masrafları ile aynı sebepli sorumluluk hasarlarında sigortacının azami sorumluluğunun; poliçede kayıtlı uzunluğu geçmemek üzere ve aşağıdaki şartlar ve istisnalar dahilinde teminat altında olduğu hususunda taraflar mutabık kalmıştır.

1. Borular döşendikten hemen sonra, makul süre içinde, uygun malzeme ile sel halinde dahi oynamayacak şekilde tespit edilerek, emniyete alınacaktır.

2. Borular veya kapalı kanalların açık ağızları döşendikten hemen sonra, makul süre içinde, içlerine teressübat vb. yabancı maddelerin girmesini önleyecek şekilde kapatılacaktır.

3. Yeraltında yapılan boruların (veya kapalı kanalların) montajından/inşasından sonra basınç testinin yapılmasını müteakip üzerleri derhal projeye uygun şekilde doldurularak kapatılacaktır.

Temin edilen azami boru (kanal) uzunluğu poliçede belirtilmiştir. Aşağıdaki hususlar bu poliçe kapsamı dışındadır.

1. Boruların imalatçısı tarafından verilen dayanım basıncının üzerinde basınç uygulanması neticesinde meydana gelebilecek ziya ve hasarlar,

2. Test basıncını iletmek için test sırasında kullanılan akışkanların ziya ve hasarları,

3. Çevre kirliliği sebebi ile doğacak her türlü tazminat talebi ile cezalar.

Kloz 118 - Su kuyuları delme işlemleri özel şartı

Bu kloz ile, poliçede ve ekli ekbelgelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, kuyu kazma ve delme işlemleri sırasında oluşacak kayıp ve zararların, ancak aşağıda sayılan rizikoların gerçekleşmeleri sonucunda meydana gelmeleri halinde teminat kapsamına gireceği taraflarca kararlaştırılmıştır :

1.       Deprem, yanardağ patlaması ve dev dalgalar,

2.       Fırtına, kasırga, sel-seylap, yer kaymaları

3.       İndifa ve krater oluşması

4.       Yangın, infilak

5.       Artezyen taşkınları

6.       Çamur-mil gibi nedenlerle oluşan ve bilinen yöntemlerle önlenemeyen hasarlar,

7.       Kuyularda çöküntü, payanda ve çemberlerin kırılmasına yol açan olağan dışı basınç ve sıkışmalar nedeniyle meydana gelen ve bilinen yöntemlerle önlenemeyen hasarlar,

Yukarıda sayılan nedenlerle oluşan hasarlarda tazminat tutarı, hasar anına kadar kuyu için yapılmış malzeme dahil fiili giderlerden oluşur. Sigorta ettiren, her bir hasara %10 oranına kadar katılmak zorundadır. Ayrıca poliçe üzerinde belirtilen muafiyetler uygulanacaktır.

Özel Şartlar :
Aşağıdaki hasarlar sigortacıların teminat kapsamına girmez.

1.       Başka bir sigorta konusu olan ve yüklenici mülkiyetindeki kazı platformları ve malzemelerine gelen hasarlar,

2.       Malzemenin sudan veya düştüğü kuyu dibinden çıkarılması giderleri,

3.       Malzemenin ve operasyonun restorasyonu alıştırma, deneme ve tekrar yoluna koyulması için yapılması gerekli giderler.

Kloz 119 - Mevcut Bina Ve Tesisler Özel Şartı

İşverene ve/veya müteahhide ait veya bunların kontrolünde olan veya korumakla yükümlü oldukları, riziko mahalli içinde veya hemen yanında bulunan ve sigorta konusu İnşaat, Montaj, bakım işleri dışında kalan bina ve tesislerde meydana gelebilecek hasarların aşağıdaki şartlarla bu poliçe teminatına dahil edildiği hususunda sigortalı ile sigortacı mutabık kalmıştır.

1.       Bu özel şart kapsamında tazminat ödenebilmesi için söz konusu ziya ve hasarın, bu poliçe ile temin edilen işlerin ifası sırasında meydana ge1miş olması şarttır.

2.       Bu özel şart ile teminat altına alınan mevcut bina ve tesisler için azami teminat bedelinin poliçede gösterilmiş olması şarttır

3.       Poliçe genel ve özel şartlarından, bu kloz hükümlerine ters düşmeyen maddeler aynen geçerlidir.

Ancak;
a- Bu özel şart ile temin edilen mevcut bina ve tesislerde deprem, sel, fırtına gibi doğal olaylar sebebi ile meydana gelen ziya ve hasarlar,

b- Bu özel şart ile temin edilen mevcut bina ve tesislerde, bu bina ve tesislerin yapımı sırasındaki kusur ve ihmaller sebebi ile meydana gelebilecek ziya ve hasarlar,

c- Mevcut bina ve tesislerde sigorta konusu inşaat/montaj işleri sırasında meydana gelebilecek ancak bu yapıların güvenliğini ve stabilitesini bozmayacak çatlaklar,

d- Mevcut bina ve tesislerin emniyeti için alınması gereken önlemlere ilişkin masraflar,

e- Poliçede temin edilmiş veya poliçenin SİGORTA BEDELİ paragrafında belirtilen ek teminatlarla temin edilebilecek ziya ve hasarlar, “Mevcut Bina ve Tesisler” Ek Teminatı dışındadır.

Bu özel şart için sigorta süresi poliçede belirtilen sigorta süresi ile aynıdır. Ancak poliçede aksi belirtilmedikçe bakım süresi için bu özel şart ile verilen mevcut bina ve tesisler teminatı geçerli değildir.

Bu ek teminat için poliçede belirtilen sigorta bedeli ilk ateş sigortası prensibine göre tespit edilmiş olup, sigorta süresi içinde bu ek teminat kapsamına giren hasarlar sebebiyle her bir olay için sigortalıya eksik sigorta uygulanmadan ödenebilecek azami toplam tazminat limitini göstermektedir.

Kloz 120 - Vibrasyon (Titreşim), Taşıyıcı Elemanların Zayıflaması Veya Kaldırılmasına İlişkin Özel Şart

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli ek belgelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla ve sigorta ettiren tarafından taraflarca kararlaştırılmış olan ek primin sigortacıya ödenmesi koşuluyla, işbu poliçede verilen Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Ek Teminatının, üçüncü şahıslara ait bir mülkün yada yapının vibrasyon nedeniyle veya taşıyıcı destek veya payandalarının zayıflatılması veya kaldırılması nedeniyle meydana gelecek bedeni veya maddi zararları kapsayacak şekilde genişletilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak, bu teminatın geçerli olabilmesi için :

1.    Herhangi bir yapı veya tesiste, arazi bölümünde maddi hasar veya sorumluluk nedeni olacak tam veya kısmi bir çöküntü gerçekleşmeli,

2.    Yapı sözleşmesi gereği inşaat faaliyetinin başlamasından önce söz konusu taşınır- taşınmaz mallar ve arazi parçasının sağlam durumda olduğu ve hasarı önleyici tedbirlerin alınmış olduğunun belirlenmesi,

3.    Talep edilmesi halinde, sigorta ettiren tarafından, masrafı kendisine ait olmak üzere, söz konusu taşınır taşınmaz malların sağlamlılığının inşaat faaliyetlerinin başlamasından önce bir raporla tespit edilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki hallerde sigortacının tazminat yükümlülüğü yok sayılacaktır.

1.       Yapı (inşaat) işinin doğasından ya da tarzından doğan ve kaçınılmaz olan kayıp ve zararlar,

2.       Taşınır-taşınmaz malların ve yapının stabilitesini etkilemeyen veya kullanıcıları tehlikeye düşürmeyen yüzeysel hasarlar,

3.       Sigorta süresince gerekli olduğu için yapılmış olan hasarı önlemeye ya da en aza indirmeye yarayan giderler.

Kloz 121 - Kazıklı temel ve istinat duvarı çalışmalarına ilişkin özel şartlar

Poliçe ve ek belgelerde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, taraflar aşağıda belirtilen olaylardan ileri gelen giderlerin teminat kapsamına girmeyeceği hususunda anlaşmışlardır :

1.a) İnşaat sırasında yanlış yerleştirilmiş, yanlış hizalanmış, yanlış dizilmiş veya sıkışmış;
b) Zemine veya toprağa çakma ya da çıkarma sırasında hasarlanmış, kaybolmuş veya terkedilmiş;
c) Sıkışmış veya hasarlanmış kazık çakma ekipmanı ya da muhafazaları (casing) nedeniyle hasara uğramış kazık ve istinat duvarı elemanlarının değiştirilmeleri veya düzeltilmeleri amacıyla yapılan masraflar

2.       Birbirlerinden ayrılmış veya sökülmüş palplanşların veya benzeri ekipmanın düzeltilmeleri amacıyla yapılan masraflar,

3.       Herhangi bir malzemenin sızma veya kaçağını ortadan kaldırmak için yapılan masraflar,

4.       Boşlukların doldurulması veya kayıp bentonitin yenilenmesi için yapılan masraflar,

5.       Herhangi bir kazığın veya temele ait benzeri elemanların taşıma kapasitesi testinde başarısız olması veya amaçlanan taşıma kapasitesine ulaşamaması nedeniyle meydana gelen masraflar,

6.       Profil, ölçü ve boyutları eski haline getirmek amacıyla yapılan masraflar.

Bu kloz, doğal tehlikelerden meydana gelen kayıp ve zararı kapsamaz. Bu nitelikteki hasarların teminat kapsamında olduğunun ispat yükümlülüğü sigorta ettirene aittir.

Kloz 200 - Üretici Rizikosu Özel Şartı

Bu kloz ile, poliçede ve ek belgelerinde yer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla ve sigorta ettiren tarafından, kloz konusu teminat için öngörülen ek primin sigortacıya ödenmiş olması şartıyla, Montaj Tüm riskler Sigortası Genel Şartlarının 3-d maddesi maddesinin aşağıdaki şeklide değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.

“Madde 3 – d : Montaj hataları hariç olmak üzere; Monte edilecek kıymetlerin kendi bünyelerinde mevcut konstrüksiyon, döküm, malzeme, hesap, atölye ve üretimindeki kusurlu işçilikten doğrudan etkilenen kısım yada parçaların tamiri ve/veya değiştirilmesi ile ilgili, hasar oluşmadan önce hatanın fark edilmesi halinde sigortalının üstlenmesi gerekecek olan tüm hasarlar.

Kloz 203 - Kullanılmış Makineler Özel Şartı

Poliçenin diğer hükümleri saklı kalmak şartıyla işbu poliçe ile montaj teminatı verilen kullanılmış makineler için aşağıdaki ziya ve hasarların teminat dışında olduğu hususunda taraflar mutabık kalmıştır.

1.       Montajdan önceki dönemde kullanımları sırasında meydana gelen ziya ye hasarlar.

2.       Poliçede nakliyat teminatı verilmemişse nakliyat sırasında meydana gelen ziya ye hasarlar.

3.       Poliçede sökme / demontaj teminatı verilmemişse kullanıldıkları yerden sökme / demontaj sırasında meydana gelen ziya ve hasarlar.

4.       Madeni olmayan kısımlarda meydana gelen ziya ve hasarlar.

5.       Kullanılmış Makineler İçin Test Tecrübe Devresi teminat kapsamı dışındadır.

Kloz 218 - Sızıntı Arama Masrafları Özel Şartı

İşbu poliçe, diğer hükümleri saklı kalmak üzere;

1. Hidrostatik basınç testini müteakip sızıntı arama masraflarını,

2. Sızıntı arama için yapılacak kazı ve dolgu çalışması masraflarını,

Aşağıdaki ŞARTLAR’ın yerine getirilmiş olması halinde azami aşağıda ‘TEMİNAT LİMİTİ’ paragrafında belirtilen bedellere kadar temin eder.

ŞARTLAR

1. Sızıntının poliçede temin edilmiş bir riziko sebebi ile meydana gelmesi

2. Kaynak dikişlerinin en az % 20’ sinin röntgen tetkikinin yapılmış olması ve varsa; bulunan kusurların gereğine uygun şekilde giderilmesi ve bu röntgen filmlerinin gerektiğinde tetkik edilebilmesi için muhafaza edilmesi

Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk Özel şartı

1. Teminatın Kapsamı: Bu kloz sigortalıyı, sigortanın yürürlüğü esnasında, sigortalanmış olan inşaat ve montaj işlerinin ifası sebebiyle meydana gelen bir olay neticesinde,

A- Üçüncü şahısların ölmesi veya bedeni zarara uğraması,

B- Üçüncü şahıslara ait mal ve kıymetlerin zıya ve hasara uğraması sebebiyle, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı, Türkiye Cumhuriyetinin hukuki sorumluluk hükümleri çerçevesinde ve aşağıda belirtilen haller ve özel şart göz önünde tutularak, poliçede belirtilen teminat limitleri dahilinde temin eder.
Sigortacı, ayrıca bu teminat ile ilgili olarak bir dava açılması halinde, hüküm olunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini de üstlenecektir. Ancak, bu masraflara zarar görene verilmesi gereken tazminat toplamı sigorta poliçesinde yazılı azami bedeli geçemez.
Cezai takibattan doğan diğer masraflarla, muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışındadır.

2.Aksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller:
A- Herhangi bir mülkün ya da yapının vibrasyon veya taşıyıcı, destek veya payandalarının zayıflatılması veya kaldırılması nedeniyle meydana gelecek bedeni veya maddi zararlar,

B- Bakım devresinde meydana gelen zararlar,

C- Çapraz sorumluluk kapsamına giren zararlar,

D- Bir kaza sonucu ani olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği zararları.

3. Teminat Dışında Kalan Haller:
Sigortacı aşağıdaki hallerden sorumlu olmayacaktır:
A- Bir mukavelenin ifasına veya özel bir anlaşmaya dayanıp, sigortalının kanuni sorumluluk ölçüsünü aşan talepler,

B- Ana teminat kapsamında temin edilebilir herhangi bir kıymetin, ikame, onarım,iyileştirme veya yeniden yapımı için gerekli olan masraflar,

C- Her türlü netice hasarları,

D- Sigortalının ve/veya sigortalıya bir hizmet veya vekalet münasebeti ile bağlı kimseler ve sigortalının aile efradının uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar ve bunların zilliyet, emanet veya kontrolünde bulunan mal ve mülklere ika olunacak ziya veya hasarlar nedeniyle ortaya çıkan talepler,

E- Her türlü kara, hava ve deniz araçlarının neden olacağı zarar, ( ancak iş makinelerinin şantiye sahası içindeki faaliyetleri sebebiyle verebilecekleri zararlar teminata dahildir.)

F- Bir kaza sonucu ve ani olmayıp, zaman içerisinde ortaya çıkan her türlü çevre kirliliği zararları.

4. Özel Şartlar

A- Sigortacı, tazminat talebinde bulunan kişilerle doğrudan temasa geçerek, anlaşma yapma hakkına sahiptir.

B- Sigortacının açık onayı olmadıkça, sigortalı tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde bulunamaz.

C- Sigortalı, bu kloz teminatına girebilecek herhangi bir olay vukuunda dava yolu ile veya sair suretle bir tazminat talebi karşısında kalması halinde:
a) Durumu sigortacıya derhal bildirmek ve tazminat talebi veya cezai takibatla ilgili olarak almış olduğu ihbarname, davetiye gibi belgeleri sigortacıya vermek,
b) Dava açılması halinde, davanın takip ve idaresi için sigortacının göstereceği avukata gerekli vekaletnameyi vermek,
c) Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının yetkili kıldığı temsilcilerinin, rizikonun gerçekleştiği yerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere müsaade etmek ile yükümlüdür.

Fırtına özel şartı

İnşaat Tüm Riskler Sigortası Genel Şartları'na göre teminat altında olan "FIRTINA" terimi ile 7 Bofor' u aşan rüzgarlar kastedilmektedir. Bu hızın altında gerçekleşen rüzgar hızları neticesinde oluşacak maddi zararlar bu poliçenin kapsamı dışındadır.

İnşaat / montaj malzemeleri ve iş makineleri hırsızlık özel şartı

Henüz yerine monte edilmemiş inşaat ve montaj malzemelerine (ihzarat) vaki olacak hasarların ödenebilmesinin ön şartı, bu malzemelerin kapalı, emniyetli, kilitli bir depoda muhafaza edilmesidir.

Hırsızlık teminatı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nin hazırlamış olduğu hırsızlık sigortası genel şartları dahilinde verilmiştir. Buna göre kapalı, kilitli bir mahalde olmayan malzemelerin ve inşaat / montaj sırasında kullanılan iş makinelerinin çalınması bu poliçe teminatı dışındadır.

72 saat klozu

Sigortalı kıymetlerde inşaat süresince Maddi Zararlar Bölümü altında tazmin edilebilir; fırtına, tayfun, hortum, siklon, su hasarı, sel, deprem, tsunami ve volkanik aktiviteler sonucu 72 saat içinde oluşacak bütün fiziksel hasar veya zararlar (tamir edilebilir durumda olsun veya olmasın) tek bir olaymış gibi kabul edilecektir ve bu 72 saatin başlangıcına Sigortalı tarafından karar verilecek olmakla beraber, herhangi iki veya daha fazla dönem birbiri üzerine denk düşemez.

Profesyonel Hizmetler Klozu

İşbu poliçe metninde belirtilen Madde 1(d) ’deki Sigorta Bedellerine kadar ; tazmini kabul edilebilir bir hasar veya ziya sonucu sigortalı kıymetlerin tamir edilmesi, ikame edilmesi veya yeniden inşa edilmesi işlemlerine zorunlu olarak ve makul ölçülerde katılan mimarların, eksperlerin, danışman mühendislerin ve diğer profesyonel görevlilerin ücretleri; (a) poliçe teminatındaki bir hasarın hazırlanma masrafları hariç olmak , (b) yukarıda sözü edilen meslek sahiplerine normal zamanda ödenecek ücret tarifesini aşmamak koşuluyla Sigortalı ’ya tazminat olarak ödenecektir.

Plan ve Dökümanlar Özel Şartı

Sözleşme işleri ile ilgili olarak sigortalının hak ediş alabilmesi için gereken ve sigortalı sözleşme işleri ile ilgili olan plan, çizimler vb dökümanların bu poliçede teminat kapsamı altında bir ziyan veya ahsara maruz kalması durumunda, bu dökümanların tekrar yazılması ya da çizilmesi masrafları Sigortacı tarafından poliçede belirtilmiş limitler dâhilinde karşılanacaktır

Hasar Önleyici Tedbirler Klozu

Poliçede yer alan risklerden dolayı gerçekleşmiş veya yakında gerçekleşme riski olan bir hasardan dolayı:

*Sigortalı mal ve mülkte meydana gelen fiziksel ziya ve hasarı

*Ölüm veya yaralanmaları

*3.şahıs mal veya mülklerinde meydana gelen ziya ve hasarları önlemek veya azaltmak amacıyla yapılan gerekli ve makul ölçüdeki hasar önleyici masraflar Sigortacı tarafından poliçede belirtilmiş limitler dahilinde karşılanacaktır

50/50 Klozu

Sigortalı, İnşaat Sahasına ulaşmasını takiben sigorta konusu kıymetlerde gerekli incelemeleri yapmalıdır. Hasar veya zararın açıkça görülebildiği paketi açılmış kıymetlerin söz konusu olduğu hallerde, “Dahili Nakliye” veya “Şantiye Dışı Depolama” teminatları alınmamışsa bu tip hasarlar veya zararlar teminat dışındadır.

Paketlenmiş kıymetler (daha ileri bir tarihe kadar paketinde kalması düşünülen) söz konusu olduğunda, paket dışarıdan incelenmelidir ve gözle görülebilir bir hasar veya zarara rastlanması durumunda sigortalı kıymetler anında paketinden çıkarılmalıdır ve incelenmelidir. “Dahili Nakliye” veya “Şantiye Dışı Depolama” teminatları alınmamışsa bu tip hasarlar veya zararlar teminat dışındadır.

Paketli kıymetlerde herhangi bir hasar veya zarara rastlanmaması ve bu sebepten dolayı geçici olarak paketli muhafaza edilmesi halinde, daha ileri bir tarihte paketin açılmasıyla beraber bir hasar veya zararla karşılaşılırsa , hasarın veya zararın tabiatından ancak İnşaat Sahası’na varışından sonra meydana geldiği açıkça belli olmadığı sürece dahili nakliye veya şantiye dışı depolama sırasında oluşmuş olarak addedilecektir.

Ancak, hasar veya ziyanın ne zaman oluştuğu belirlenemezse ve bu hasar veya ziya “Dahili Nakliye” veya “Şantiye Dışı Depolama” teminatları kapsamında tazmin edilemezse, işbu poliçe tazminatın 50% ‘sini, İnşaat süresince meydana gelmiş gibi ve diğer 50%’sini muafiyet uygulanmış gibi karşılayacaktır.

72 saat klozu

Sigortalı kıymetlerde inşaat süresince Maddi Zararlar Bölümü altında tazmin edilebilir; fırtına, tayfun, hortum, siklon, su hasarı, sel, deprem, tsunami ve volkanik aktiviteler sonucu 72 saat içinde oluşacak bütün fiziksel hasar veya zararlar (tamir edilebilir durumda olsun veya olmasın) tek bir olaymış gibi kabul edilecektir ve bu 72 saatin başlangıcına Sigortalı tarafından karar verilecek olmakla beraber, herhangi iki veya daha fazla dönem birbiri üzerine denk düşemez.

Otomatik Değer Artış Klozu

Taraflar, sigorta süresi içinde, sözleşmenin gerçek bedelinin sigorta başlangıcında tespit ve beyan edilen tahmini sözleşme bedelinin üzerinde olması durumunda, sigorta bedelinin, Sigortacıya sözleşmenin nihai toplam bedelinin bildirilmesi, Sigortalının Sigortacıya bedel artışına karşılık gelen ek primi ödemesi ve bedel artışının poliçe üzerinde belirtilmiş olan azami limiti aşmaması kaydı ile otomatik olarak arttırılması konusunda mutabık kalmışlardır. ( %... )

Otomatik Süre Uzatım Klozu

Poliçede Vadesinin bitmesini takiben gün esasına göre maksimum ..... ay süre ile poliçe vadesi otomatik olarak uzatılacaktır. Bu süre içerisinde bir hasar yaşanması durumunda tazminatın belirlenmesini takiben sigortalı bu süre uzatımı için gerekli ve gün esasına göre hesaplanan ilave primi ödeyecektir.