Kullanıcı Sözleşmesi

Bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler, işbu “Kullanıcı Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Insaatbutunriskler.com internet sitesini kullanan kişiler, bu site üzerinden adına veya bir başkası adına bağlayıcı olmayan indikatif fiyat hesaplatan veya Insaatbutunriskler.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler(Hep birlikte “Kullanıcı /Üye” olarak anılacaktır), işbu “Kullanıcı Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartlara ve bu sitedeki diğer talimatlara bağlı kalmayı taahhüt eder. Kullanıcıların burada yer alan şartları kabul etmemesi halinde, bu internet sitesine erişmemeleri ve kullanmamaları ve kullanmaya başlamış olmaları halinde kullanımlarını derhal durdurmaları gerekmektedir.

insaatbutunriskler.com yöneticisi işbu “Kullanıcı Sözleşmesi” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Insaatbutunriskler.com’un değişiklikleri kullanıcılara ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcılar, Insaatbutunriskler.com hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri peşinen kabul etmiş sayılır.

1.Taraflar

1.1. InsaatButunRiskler.Com. (“IBR”olarak anılacaktır.) inşaat bütün riskler sigortası hakkında bilgi edinmek isteyen kullanıcılara hızlı ve basit çözümler sunmak amacını gözeten, indikatif fiyat hesaplama aracıdır. Hesaplama, Hazine müsteşarlığı tarafından yayınlanan zorunlu minimum prim tarifeleri kapsamında yapılmakta olup, sigorta satın alacak yüklenici için bilgilendirme amacı taşımaktadır. IBR, sigorta teklifi vermez. Kullanıcı/Üye işbu sözleşme ve kabulü ile IBR’yi, poliçe işlemlerinin başlatılması amacıyla girilen proje bilgilerini sigorta şirketleri ile paylaşma konusunda yetkilendirmektedir. Site üzerinden hiçbir şekilde tahsilat yapılmamaktadır ve IBR’ın bu hususta bir sorumluluğu yoktur. IBR, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki ön hazırlık çalışmalarını yaparak; yükleniciye bağlayıcı olmayan indikatif fiyat çalışması hizmeti vermektedir.

1.2 Hizmetten Yararlanabilecekler (Kullanıcı /Üye olarak anılacaktır.) Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler IBR’ nin sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Üyelerin, bağlayıcı olmayan indikatif fiyat oluşturmak ve poliçe siparişi vermek için gerçek ad veya unvan, adres, telefon numarası, e-mail adresi bilgilerini sisteme girmeleri gerekmektedir. Kullanıcı/Üye kendisi tarafından ifşa edilen tüm bilgilerin ( kişisel veriler dahil) pazarlama amacıyla kullanımı ve işlenmesi ile sigorta brokerliği, risk danışmanlığı, risk finansmanı, risk transferi, personele sağlanan fayda çalışmaları veya IBR tarafından Üye’ye sağlanacak olan ve esasen normal iş akışına dahil olan sigortacılık ile ilgili diğer hizmetler nedeni ile sigorta plasman çalışmaları ve/veya Üye’nin riskinin değerlendirilmesi ve hasar taleplerinin takibi için, önceden ve bu hizmetlerin görülmesi ve pazarlanması amacı ile yurtiçinde veya yurtdışında kurulu sigorta şirketlerine, diğer finansal kuruluşlara ve IBR’nin iş ortaklarına ve onların hizmet veya mal tedarikçilerine bildirilmesine ve ticari elektronik ileti göndermesine onay vermektedir.

2.Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme IBR’nin sağlayacağı bilgilendirme hizmetine ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir. İşbu Sözleşme, tüm hakları IBR'a ait bulunan www.insaatbutunriskler.com web sitesine (“Site”) Kullanıcı/Üye tarafından giriş yapılmasıyla, Kullanıcı/Üye’nin, ve bu suretle Üye Ol ve/veya fiyat alma adımlarındaki “sözleşmeyi okudum ve kabul ettim.” kutucuğunu işaretlemesi ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Kullanıcı/Üye Insaatbutunriskler.com ve/veya IBR.’yi poliçe işlemlerinin başlatılması amacıyla girilen proje bilgilerini sigorta acenteleri ile paylaşma konusunda yetkilendirmiş olacaktır.

3. IBR’nin Sorumlulukları

IBR inşaat bütün riskler sigortası yaptırmak isteyen müteahhitlere hızlı ve kolay çözümler sunmak amacını gözeten, bir hesaplama aracıdır. Hesaplama, Hazine müsteşarlığı tarafından yayınlanan zorunlu minimum prim tarifeleri kapsamında yapılmakta olup, sigorta satın alacak yüklenici için bilgilendirme amacı taşımaktadır. IBR, sigorta teklifi vermez. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin (poliçenin) taraflarına ait olup, bunların ifasında IBR’ın hiç bir sorumluluğu yoktur. Başka bir ifade ile, Kullanıcı/Üye’nin poliçe nedeni ile sorumlulukları da haklarına ilişkin taleplerini de (örneğin, hasar tazminatı talebi) sigorta şirketine yöneltmeleri gerekmekte olup, IBR’nin, poliçenin uygulanması ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler, hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu sigorta şirketlerinin tâbii olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili sigorta şirketinin uhdesinde ve sorumluluğundadır. IBR, Kullanıcı/Üye tarafından IBR’ye iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Insaatbutunriskler.com sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, 1.2. maddesi hükmü saklı olmak üzere üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı/Üyenin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde 1.2. maddesinde belirtilen kurum/kişilerce ulaşılabilmektedir. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır. IBR bu Sözleşme hükümleri kapsamında, kişisel bilgileri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. IBR’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, IBR’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Gizli Bilgiler ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. IBR kullanıcılara / üyelere ve kullanıcıların / üyelerin sitenin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, Kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

4. Kullanıcının Sorumlulukları

IBR, Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler için bağlayıcı olmayan indikatif prim hesaplayabilir, dolayısıyla sadece bu kişiler, işbu Sözleşmede belirtilen web sitesi üzerinden işlem yapabilir. Aksi halde, yapılan tüm işlemler geçersiz olacak olup, Kullanıcı/Üye’nin vereceği bilgilerin doğruluğunu Insaatbutunriskler.com’un teyit etme sorumluluğu bulunmamaktadır. Tüm sorumluluk Kullanıcı/Üye’de olup, Kullanıcı/Üye, durumun tespiti halinde her türlü sonuca katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Üye belirttiği bilgiler kapsamında hizmet alacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı, bağlayıcı olmayan indikatif prim hesabı yaptırmak için gerçek kişilerin nüfus cüzdanındaki ad-soyad ile ikametgahlarını ve tüzel kişilerin ise ticaret ünvanları ile şirket merkezlerinin adreslerini, kullanmakta olduğu telefon numarasını ve sigorta sözleşmesine konu olan inşaat/montaj projesi hakkında sistemin sorduğu bilgileri, sisteme doğru ve eksiksiz olarak girmekle yükümlüdür. Kullanıcı/Üye Site dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. IBR, bu tür davranışlara engel olmak için siteye girişi yasaklamak, süregelen işlemleri iptal ve/veya durdurma, yetkili mercilere bildim ve şikayette bulunmak v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir. Insaatbutunriskler.com sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan Kullanıcı/Üye, yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla işlem yapabilir. Kullanıcı/Üyenin Insaatbutunriskler.com’da yaptığı işlemlerden doğan hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı/Üye IBR ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı/Üye, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, site üzerinden sadece kendi adına ve hesabına işlem yapabilir. Bilgi ve evrakların usulüne uygun olmamasından ve/veya doğru olarak iletilmemesinden kaynaklanan sorumluluk Kullanıcı/Üye’ye aittir.

5. Sigorta Satışı

Site üzerinden sigorta satışı yapılmaz. Site sadece Hazine müsteşarlığı tarafından yayınlanan zorunlu minimum prim tarifeleri kapsamında bağlayıcı olmayan indikatif prim hesaplar ve kullanıcıya bildirir.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

İşbu site yazılıma dair her türlü hakkı; sitede yer alan unvan, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları IBR'a aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı/Üye’ye hiç bir hak vermez. Kulanıcı/Üye, anılan siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.IBR’ın , Insaatbutunriskler.com hizmetleri, Insaatbutunriskler.com bilgileri, Insaatbutunriskler.com telif haklarına tâbi çalışmalar, Insaatbutunriskler.com ticari markaları, Insaatbutunriskler.com ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. IBR Kullanıcı/Üyenin Site ya da e-posta ile ilettiği görüş ve önerileri istediği gibi kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı ilettiği görüş ve önerileri için her hangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya herhangi bir işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. Sitede yer alan bilgiler IBR’ın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde IBR’ın yetkilendirme ve izni olmaksızın kullanılamaz.

7. Gizlilik

IBR, işbu sözleşmenin 3. Maddesine ve Gizlilik Politika’sına uygun düşecek durumlar veya Kullanıcı/Üye tarafından alınacak farklı yönde talimatlar haricinde, elde ettiği bilgileri gizli tutacak ve açıklamayacaktır.

Hizmet verme süreci kapsamında, IBR bilgileri araştırma yapma, istatistik çıkarma ve suçu önleme gibi amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Yine bu amaçlar doğrultusunda ve sistem yönetimi kapsamında, bilgiler Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Ekonomik Alanı dışı da dâhil olmak üzere herhangi bir ülkeye aktarılabilir. Ayrıca, müşterilerimizin ilgisini çekebilecek IBR tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi verilirken de kullanılabilir.

8. Sözleşme Değişiklikleri

IBR, işbu Sözleşmeyi ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. IBR’ın değişiklikleri Kullanıcı/Üyeye ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Kullanıcı/Üye, Insaatbutunriskler.com hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9.Bağlantılar

Site, içeriği IBR tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden IBR sorumlu değildir. Site kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan IBR sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden IBR’ın izni olsun ya da olmasın Siteye link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle IBR’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10. Mücbir Sebepler

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, IBR, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, IBR için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için IBR’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11. Sair Hususlar

IBR, talep edilen bir hizmeti yasal zorunluluk olmamak kaydı ile vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir. www.insaatbutunriskler.com sitesinde verilen “link”lenen diğer kişi ve kuruluşlarla IBR’ın bir hukuki ilişkisi veya ortaklığı veya iştiraki bulunmamakta olup, IBR bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt etmez; onlar adına hareket ettiği onları temsil ettiği, onların iş ortağı olduğu veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunlar nam ve hesabına hareket ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, IBR anılan kişi/kişiler/kurumların eylem ve işlemlerinden sorumlu değildir. IBR tarafından doğrudan doğruya verilmeyen hiç bir taahhüt IBR için bağlayıcı değildir. IBR Site’deki bilgilerden veya üçüncü kişiler tarafından Insaatbutunriskler.com’a yansıtılmayan bilgilerden/bilgi değişikliklerinden; sitenin kullanılması nedeni ile Kullanıcı/Üye’nin bilgisayarına giren virüs vb. sair internet tehlikelerinden dolayı sorumlu değildir. Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan IBR ve/veya iştirakleri ve ana ortaklıları, çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda IBR bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir. IBR, dilediği zaman sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitedeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. IBR, Site’nin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcı/Üyenin virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması gerekmektedir.

12. Uygulanacak Hukuk

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır.

13. Ticari Elektronik İleti

Kullanıcı/Üye, “Ticari Elektronik İleti Almayı Kabul Ediyorum” kutucuğunu seçmek/işaretlemek ile IBR’ın ve onun iştiraklerinin kendisine pazarlama ve ticari amaçlı olarak ticari elektronik ileti gönderilmesine 23.10.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’nun 6. Maddesine uygun olarak onay vermektedir. Kullanıcı/Üye, bu onaya ilişkin ayarı her zaman “ayarlarım” bölümünü kullanmak sureti ile değiştirebilir veya ticari elektronik ileti almayı reddedebilir. Kullanıcı/Üye’nin ticari elektronik ileti almayı reddetmesi halinde insaatbutunriskler.com, buna ilişkin ret bildirimini aldığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde gerekli işlemi yerine getirir.