Sıkça Sorulan Sorular

İnşaat Sigortası Nedir?

İnşaat Bütün Riskler Sigortası, bir inşaat projesinin gerçekleştirilmesi esnasında; o ana kadar gerçekleştirilmiş işler ile daha sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek kısımlar için o anda şantiye sahasında bulunan hazırlık malzemelerin, veya ilgili inşaat ekipmanlarının, iş makinelerinin başına gelebilecek ani ve beklenmedik her türlü hasarı kapsayan birer Tüm Riskler (All Risks) Sigortasıdır.

İnşaat Sigortası Nasıl Yapılır?

Sitemiz üzerinden, hiçbir sigortacılık bilgisine ihtiyaç olmadan, üç dakika içerisinde fiyatı hesaplayarak, size en uygun poliçe siparişinizi en doğru, en hızlı ve en kolay şekilde konusunda deneyimli sigorta uzmanına sizin için eksiksiz ve anında iletiriz. Siz projenizle ilgilenin, uızmanımız sizin seçtiğiniz paket şartlarında tüm sigorta şirketleri ile görüşerek sizin için poliçenizi hazırlasın.

İnşaat Sigortası Nasıl Hesaplanır?

Sigorta primi hesabı; projenizin riskini üstlenen sigorta şirketlerinde görevli teknik sigorta uzmanları (underwriter) tarafından projenin konusu, adresi, süresi ve yüklenicinin konu proje hakkında tecrübesi gibi birçok detayın incelenerek değerlendirilmesi sonucu hesaplanır. Sistemimiz üzerinden sadece üç dakikada proje bilgilerinizi kolay adımlarla girerek projeniz için bağlayıcı olmayan indikatif sigorta fiyatını hesaplayabilir, hesaplanan şartlarla poliçe siparişi verebilirsiniz.

Sigortalı ve Sigorta Ettiren Nedir?

Sigortalı (İşveren Kurum): Sigortalı şantiye sahasını sağlayan ve çoğu kez planlama aşamasında bulunan ve bazı projelerde malzemeyi sağlayan taraftır. Asıl menfaat sahibi işverendir.
Sigorta Ettiren(Yüklenici): İşveren tarafından görevlendirilen ve tüm projenin inşaat ve/veya montaj işlerinden sorumlu, işlerin bir kısmını taşeronlara devredebilen taraftır.

İnşaat Sigorta Süresi Nedir?

Sigorta Süresi, Yer tesliminden geçici kabule kadar geçen süredir.
Sigorta süresi, şantiye sahasına ilk hazırlık malzemesinin inmesi ile başlar ve işlerin tamamlanıp işverene teslimi ile sona erer. Bazı durumlarda taahhüt edilen işlerin tamamını müteahhit firma teslim edemez. Ancak bu tamamlanmamış kısımlar, inşaat veya montaj projesinin kullanılmaya başlanmasını veya işletime alınmasını etkilemeyecek detayda işlerdir (Örneğin;mekanik, ısıtma tesisatları montajı vs). Böylesi bir durumda eğer görevlendirdiğiniz kontrol mühendisleri uygun görür ve inşaat sözleşmesinde bu durum ile ilgili bir hüküm varsa; geçici kabul yapılır. Bu esnada müteahhit kalan işlerini tamamlar ve kesin kabule gidilir.

İnşaat Sigorta Bedeli Nedir?

İnşaat Sigorta bedeli arsa bedeli hariç toplam proje bedelidir.

İnşaat Sigorta Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Poliçede gösterilen sigorta bedelinin (var ise gümrük, vergi, resim ve harçları ile nakliye ve işçilik masrafları dahil) proje bitiminde ulaşılacak nihai proje değerine eşit olması esastır.
Sigorta bedeli, ihale konusu işler için her yıl (var ise o ana kadar yapılmış keşif artışları da dahil olmak kaydı ile) ilgili cari yıl fiyatları ile güncellenen sözleşme bedelinden aşağı olamaz
"Ayrıca sigorta yapılmış ise, inşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve yardımcı yapıların sigorta bedelleri cari piyasa değerlerinden aşağı olamaz. "
Poliçede gösterilen sigorta bedelini teşkil eden değerlerde bir artış meydana geldiği takdirde sigorta ettiren bu artışı öğrendiğinde en geç 5 gün içinde ve fakat herhangi bir hasarın meydana gelmesinden önce durumu yazılı olarak bildirmelidir.

İnşaat Sigortası Neleri Kapsar?

Deprem, sel, su baskını ve diğer tüm doğal afetler,
Toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi,
Hırsızlık,
İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.)

İnşaat Sigortası Ek Teminatları Nelerdir?

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk
İş Makineleri
Enkaz Kaldırma Masrafları
Şantiye Tesisleri ve Ekipmanları
Grev, lokavt, kargaşalık, Halk Hareketleri ve Terörizm
Ekspres Nakliye
Genişletilmiş Bakım Devresi

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk teminatı Nedir?

İnşaat ve/veya montaj işlerindeki taraflar dışında kalan üçüncü şahısların canları veya mallarına gelebilecek hasarları temin eder (Örneğin; şantiyenin önünden geçmekte olan bir vatandaş, şantiye sahasına izinsiz giren bir çocuk, inşaatın hemen yakınına park edilmiş bir araç vb.). Burada açıkça belirtilmelidir ki, bu teminat inşaat ve montaj işlerinde çalışan veya görev alan ikinci şahısları kapsamaz. Çalışanlar sadece yıllık olarak tanzim edilen İşveren Mali Mesuliyet Sigortası poliçesi ile teminat kapsamı altına alınabilir.

İş Makineleri Teminatı Nedir?

İnşaat ve/veya montaj sahasında bulunan sabit veya hareketli iş makinelerinin başına gelebilecek ve inşaat sigortası kapsamına giren bir neden sonucu oluşan hasarları temin eder. Bu teminatı Makine Kırılması Sigortası ile karıştırmamak gereklidir. Zira Makine Kırılması makinenin çalışmasını ve mekanik hasarlarını kapsar. Ancak iş makineleri ek teminatı mekanik arızaları değil; sadece fiziki hasarları (sel, yangın, hırsızlık vb.) kapsar. Bu teminat küçük el aletleri, motorlar, kablo ve halatlar, iskeleler için değil; ekskavatör (kepçe), dozer, kule vinç, silindir, asfaltlama gibi makinelere verilir.

Enkaz Kaldırma Teminatı Nedir?

İnşaat işleri esnasında bir kalıp çökerse; bu çökme sonucu oluşan enkazın kaldırılması için de sigortalı ayrı bir masraf yapması gerekir ya da bu enkaz sel su baskını sonucu suyun taşıdığı mil ve toprak olabilir. İşte bu masrafların karşılanması enkaz kaldırma ek teminatı ile karşılanır. Ancak enkazın sigorta kapsamına giren bir nedenden dolayı oluşması şarttır

Şantiye Tesisleri Teminatı Nedir?

İnşaat/montaj esnasında işlerin gerçekleştirilmesi ile doğrudan ilgili olan ekipmanın (iskele, kalıp vb.) veya doğrudan ilgili olmayan yapıların (atölye, işçi barakaları, yemekhane vb.) maruz kalacağı hasarları temin eder. Bu ekipmanlar inşaat bedeline yıpranma ve aşınmaları dikkate alınarak eklenir

GLKHH+Terörizm Teminatı Nedir?

İnşaat işleri esnasında bir toplu sözleşme, grev ve karşılığında lokavt olması ya da halk hareketleri veya terör sebepli olaylar neticesinde projede oluşan hasarların karşılanması amacıyla bu ek teminat alınabilir.

Ekspres Nakliye Teminatı Nedir?

Bir hasar neticesinde inşaat veya montaj işlerinde kullanılan hazırlık malzemeleri veya makinelerinin hasarının bir an evvel giderilebilmesi ve hasar nedeni ile oluşan gecikmenin minimize edilebilmesi için ortaya çıkan ek masrafların (hızlı nakliye, normal dışı çalışma ücretleri vb.) karşılanabilmesi amacı ile bu ek teminat alınabilir.

Genişletilmiş Bakım Devresi Teminatı Nedir?

Eğer sözleşmede varsa; müteahhit işlerinin bir kısmını işverenin kontrol mühendislerinin onayı alınarak geçici olarak kabul ettirebilir. Bu aşama işlerin tamamına yakınının bitirilmesi ve projenin işletime alınmasını etkilemeyecek nitelikteki işlerin kalması durumunda yapılır. Geçici kabul ile kesin kabul arasında da müteahhit kendi üzerine düşen sorumlulukları bitirmeye çalışır. Bu aşamada proje genel olarak teslim edilmiş sayılsa da; müteahhidin halen sorumlu olduğu işlerin yapılması esnasında bazı hasarlar meydana gelebilir. Bu hasarları karşılayabilmek amacı ile geçici kabul ve kesin kabul arasındaki dönem için uzatılmış bakım devresi ek teminatı alınabilir. Bu süre zarfında sadece müteahhidin sorumlu olduğu hasarlar karşılanır. (Örneğin; doğal afetler teminat dışında bırakılır.)

İnşaat Sigortasında teminat dışı riskler nedir?

İmalatçının sorumluluğunda bulunan hasarlar
İnşaat/montaj makinelerinde Makine Kırılması Sigortası'na giren hasarlar (iş makineleri vb.)
Aşınma, yıpranma, çürüme sebepli hasarlar
Genel Şartlar'da belirtilen diğer istisnalar

İnşaat ve Montaj sigortası arasındaki fark Nedir?

Çoğu zaman, bünyesinde hem inşaat hem de montaj işleri bulunan projelerde işlerin montaj mı yoksa inşaat işi mi olduğu sorusuna cevap bulmak zor olabilir. Örneğin; bir baraj inşaatında barajın gövde dolgu işleri ve diğer betonlama işleri CAR sigortası kapsamına girerken barajın tribün montajının da EAR kapsamına gireceği düşünülebilir. Bu gibi hallerde, sigortacı işin toplam bedelinin %50’sinden fazlasını hangi tür işler oluşturuyor ise; o kısmı çalışma yapılacak branş olarak esas alacaktır.
CAR Sigortasının uygulama alanı oldukça geniştir ve bu nedenle daha çok bilinir ve talep edilir. Ancak, montaj sigorta poliçesi içine de inşaat işlerini de koymak mümkündür. Örneğin; boş bir arazi üzerine önce bir fabrika inşaatı yapmak ve daha sonra içinde çalışacak olan makinelerin montajı EAR Sigortası ile teminat altına alınır.
EAR Sigortası montaj işlerinin tamamlanmasını müteakip bir test/tecrübe devresini de bünyesinde bulundurur. (Genel Şartlar'a göre 4 hafta) Bu süre monte edilmiş makinelerin çalışıp çalışmadığının testini içerir. İşte bu dönem işin en riskli ve hasar getirebilen kısmı olarak değerlendirilebilir.

İnşaat Sigortasında Kloz Nedir?

İngilizce clause kelimesinden türetilen bu kelime en basit haliyle özel şart demektir. Sigortacı ve sigortalı İnşaat Sigortası Genel şartları’nca verilen teminatları daraltmamak kaydıyla poliçeye özel şart ekletebilirler. İnşaat sigortaları adına en aygın kullanılmakta olan klozlar bir Alman sigorta şirketi olan Munich RE klozları'dır.

Koasürans Nedir?

Koasürans genel anlam itibariyle bir riskin birden çok taraflarca paylaşılmasına denir. Bu taraflar genel olarak diğer sigorta şirketleri olarak bilinse de sigortalının kendisinin geçerli olduğu ibareler de vardır.
Türkiye’de de deprem sigortalarında %80 - %20 koasürans uygulaması görülür. Bu, hasar anında sigortalının da %20 payında riske ortak olduğu anlamına gelir ayrıca bu koasürans payının yanı sıra muafiyet de uygulanabilir.
Yaygın olarak koasürans ise bir riskin birden çok sigorta şirketince teminat altına alınması demektir. Bu, genellikle sigorta eden şirketin büyük çaptaki riske tek başına ortak olmak istememesinden ya da yetersiz mali kapasitesinden kaynaklanır.

Tenzili Muafiyet Nedir?

Sigortacılık sektöründe sigortalının riskin bir bölümüne ortak olması anlamına gelir.
"Muafiyet oranı veya tutarı sigortalı ile sigortacı arasında anlaşılarak belirlenir. Sigortalı muafiyet oranını veya tutarını isteğine göre azaltır ya da yükseltir ve bunun neticesinde de azalttığı için ek prim ve riski kendisinin de tutmak istediği durumlarda da muafiyeti arttırarak indirimden faydalanabilir. "
" Tenzili Muafiyet,hasara oran ya da tutar cinsinden ortak olunduktan sonra hasar anında bu oranın ya da tutarın hasardan düşülmesi ve tazminatın geriye kalan bakiye üzerinden ödenmesi demektir."

İnşaat Sigortası Poliçesi Nedir?

Sigortacı ile sigortalı arasında imzalanan yasal delildir. Bir sigorta poliçesinde genel olarak, sigortacıyı ve sigortalıyı tanımlayıcı bilgiler, teminatın kapsamı, sigorta konusuna ilişkin açıklamalar, sigorta bedeli, sözleşmenin süresi, prim miktarı, poliçenin düzenlenme tarihi, tarafların borç ve yükümlülükleri gibi bilgiler bulunmaktadır.